Herziening ineens aftrek voorbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten gebruikt voor andere dan belaste prestaties dan wordt de aftrek van voorbelasting herzien. De

Lees verder Herziening ineens aftrek voorbelasting

Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht, dan moet de aftrek worden herzien als de mate van gebruik voor belaste

Lees verder Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Ondernemers, die in 2019 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2019 moet vóór 1 oktober 2020 zijn ingediend. Dat kan via de website van de Belastingdienst:

Lees verder Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat

Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Een waterschap liet een zonnepanelenpark aanleggen op het terrein van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De opgewekte elektriciteit werd deels gebruikt voor de zuiveringsinstallatie en deels geleverd aan de energiemaatschappij. De vraag in een procedure voor de rechtbank was of het waterschap

Lees verder Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap

Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Omzetbelasting wordt berekend over de vergoeding. Dat is het totale bedrag dat voor een levering of een dienst in rekening wordt gebracht. Tot de vergoeding behoren niet de ten behoeve van de afnemer betaalde uitschotten van belastingen en heffingen. Dat betekent dat over deze voor de afnemer

Lees verder Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing

Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

In de Wet op de omzetbelasting is bepaald dat wie op een factuur omzetbelasting vermeldt, die hij op grond van andere wetsbepalingen niet verschuldigd is, de op de factuur vermelde belasting verschuldigd wordt. De wetsbepaling is gebaseerd op de btw-richtlijn. Volgens de btw-richtlijn is de

Lees verder Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding

Privégebruik auto en omzetbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de ondernemer of zijn personeel wordt voor de omzetbelasting gelijkgesteld met een dienst. Voorwaarde is dat de ondernemer voor de auto recht op aftrek van voorbelasting heeft. De maatstaf van heffing wordt gesteld op de door de

Lees verder Privégebruik auto en omzetbelasting

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt voor belaste handelingen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2009 geoordeeld dat de ondernemer de goederen of diensten die

Lees verder Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

De Europese Commissie wil de invoering van nieuwe btw-regels voor e-commerce met zes maanden uitstellen. Deze nieuwe regels vereenvoudigen de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten. Onder de nieuwe regels zal de btw worden geheven in het land

Lees verder Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste prestaties. Ontbreekt een dergelijk verband, dan heeft de

Lees verder Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga