Disclaimer

Algemeen

Hieronder staan de voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de website van AMS accountants en van de informatie en applicaties daarop.
Door bezoek aan de website word je geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee ook in te stemmen.

Informatie

De informatie op deze website is van algemene aard. Om die reden is deze niet bedoeld of geschikt als advies in specifieke situaties, waarin daaraan derhalve ook geen rechten kunnen worden ontleend.
De informatie op de website van AMS Accountants is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en geplaatst. Desondanks kan de informatie mede om technische redenen fouten bevatten en/of niet actueel (meer) zijn, dan wel onjuist of onvolledig zijn geplaatst, dan wel niet of niet geheel leesbaar zijn. AMS Accountants aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op deze website, noch voor schade en/of gederfde winst als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van, het vertrouwen op en/of handelen naar de informatie op deze website. Mocht je onjuistheden signaleren meld het ons! Dit stellen wij zeer op prijs.

Beveiliging van informatie

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Om een adequate beveiliging te kunnen blijven waarborgen, kan AMS Accountants in de toekomst aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen, die voor alle gebruikers van de website en/of de daarop aanwezige applicaties zullen gelden.

Webapplicaties van derden

In het kader van haar dienstverlening stelt AMS Accountants op deze website een of meer webapplicaties ter beschikking van haar cliënten. De cliënten hebben daartoe slechts toegang met toestemming van AMS Accountants, die daartoe inlogcodes verstrekt of laat verstrekken. AMS Accountants streeft ernaar, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde webapplicaties te allen tijde juist functioneren. AMS Accountants aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor welke schade en/of gederfde winst dan ook als gevolg van het gebruik en/of de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid en/of het (tijdelijke) niet-functioneren van deze applicaties.

Sites van derden

Onze website kan hyperlinks naar websites van andere organisaties bevatten. Als je naar deze externe sites gaat verlaat he de website van AMS Accountants en ben je gebonden door de gebruiksregels die gelden voor de sites die je bezoekt. AMS Accountants aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en/of het gebruik van, vertrouwen op en/of handelen naar de informatie en/of toepassingen op deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

AMS Accountants en/of haar licentiegevers hebben alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en merkrechten, ten aanzien van de informatie, namen, logo’s en afbeeldingen in welke vorm dan ook op deze website. Het is daarom niet toegestaan om deze informatie te verspreiden of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMS Accountants

Wijzigingen

AMS Accountants behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen en/of aanvullingen te doen op deze disclaimer. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van AMS Accountants zijn algemene voorwaarden van toepassing.

KvK

AMS Accountants is ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder nummer 51240262.