Privacybeleid

Ons kantoor geeft middels dit privacybeleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van ons kantoor. Dit privacybeleid is in lijn met de specifieke accountancyregelgeving evenals andere wet- en regelgeving zoals de AVG.

Uitgangspunten

Ons kantoor gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen waarbij wij ons houden aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.

Grondslag en doelbinding
Ons kantoor zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van een rechtmatige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
Ons kantoor verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij streven hierbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven met betrekking tot bijvoorbeeld een bewaarplicht die wettelijk is bepaald.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt ons kantoor voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AMS Accountants verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (in correspondentie en telefonisch)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

 • Het reageren op uw aanvraag en informatie verstrekken over onze dienstverlening
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het analyseren jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van de aangeboden informatie af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Als u ons een curriculum vitae toezend in verband met een sollicitatie binnen onze organisatie gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te onderzoeken of u een eventuele vacature kunt invullen.

Hoe lang we gegevens bewaren

AMS Accountants zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens 2 jaar tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Delen met anderen

AMS Accountants verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. AMS Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ams-accountants.nl. Als je niet wilt dat wij je persoonlijke informatie toesturen kunt u ons dat laten weten via het contactformulier. AMS Accountants zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.