Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof (OS-rijke meststoffen) onder voorwaarden maar voor een deel mee in de bepaling of voldaan is aan de van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnorm. Bij deze meststoffen wordt gekeken naar de verhouding tussen

Lees verderMaatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Stand van zaken nieuw GLB

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is. De minister heeft inmiddels met de provincies en

Lees verderStand van zaken nieuw GLB

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2022 van kracht worden. Los bouw- en grasland De nieuwe pachtnormen 2022 voor los bouw- en

Lees verderWijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Equivalente maatregel akkerbouw

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt toegestaan bij de teelt van suikerbieten, zaaiuien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst,

Lees verderEquivalente maatregel akkerbouw

Aanmelden stikstofdifferentiatie

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende industrie

Lees verderAanmelden stikstofdifferentiatie