Milieulijst 2021 vastgesteld.

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Lees verder Milieulijst 2021 vastgesteld.

Energielijst 2021 vastgesteld

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen die kwalificeren voor de energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees verder Energielijst 2021 vastgesteld

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht op KIA te hebben. Boven deze drempel bedraagt de KIA 28%

Lees verder Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Waardering grond op openingsbalans

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde. Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de meerwaarde uit het verschil tussen de verkoopopbrengst of de waarde in het economische verkeer en de

Lees verder Waardering grond op openingsbalans

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van de KIA is gerelateerd aan het investeringsbedrag.

Lees verder Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Investeringsaftrek 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA) en milieu-investeringsaftrek (MIA). KIA Voor

Lees verder Investeringsaftrek 2020

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. Ondernemersaftrek Een ondernemer voldoet aan het urencriterium als hij op

Lees verder Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen aanleiding om de waardedaling ten laste van de winst te

Lees verder Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Verdeling koopsom onderneming

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als regel gevolgd tenzij aannemelijk is dat de overeengekomen verdeling niet in overeenstemming is met

Lees verder Verdeling koopsom onderneming

Landelijke Landbouwnormen 2018

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen voor 2018 voor diverse kostenposten, bedrijfsmiddelen en voorraden van agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen

Lees verder Landelijke Landbouwnormen 2018