Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat alle vakantiedagen aan het einde van de arbeidsovereenkomst waren opgenomen. De werkgever kon dit

Lees verder Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Aanzegverplichting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst daarna wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Het schriftelijkheidsvereiste van

Lees verder Aanzegverplichting

Verbod op nevenwerkzaamheden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een boete. In de arbeidsovereenkomst was vermeld dat overtreding van het verbod grond kon zijn voor ontslag op staande voet. Ondanks het verbod verrichtte de

Lees verder Verbod op nevenwerkzaamheden

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een ontwikkeladvies geeft zicht op de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt. Mensen kunnen zich met een ontwikkeladvies beter voorbereiden op een

Lees verder Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

Ontslag op staande voet vernietigd

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever gelden als dringende redenen eigenschappen en gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat

Lees verder Ontslag op staande voet vernietigd

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beËindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke

Lees verder Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mee te delen of en onder welke voorwaarden

Lees verder Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst beËindigen. De vaststellingsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werknemer het recht heeft om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen

Lees verder Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden

Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beËindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot ontslag op staande voet. Vereiste voor ontslag op staande voet is het bestaan van een dringende reden, die onverwijld moet

Lees verder Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever

Ontslag met wederzijds goedvinden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij discussie over de vraag of een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd moet dus beoordeeld worden of er

Lees verder Ontslag met wederzijds goedvinden