Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de bedoeling van partijen geen rol speelt bij de beoordeling of tussen partijen een

Lees verder Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst

Wetsvoorstel Werken waar je wil

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter consultatie gepubliceerd. De Wet flexibel werken (Wfw) regelt de rechten van werknemers ten aanzien van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Werknemers hebben momenteel het recht om de werkgever te

Lees verder Wetsvoorstel Werken waar je wil

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren. Dat gebeurt door de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en door het verschil tussen vrouwen en mannen met betrekking tot inkomsten en loon

Lees verder Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof

Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Na afloop van zijn dienstbetrekking vorderde een werknemer in een procedure betaling van een aantal niet genoten verlofdagen en vakantiegeld van zijn voormalige werkgever. De werkgever voerde aan dat alle vakantiedagen aan het einde van de arbeidsovereenkomst waren opgenomen. De werkgever kon dit

Lees verder Uitbetaling niet genoten vakantiedagen

Aanzegverplichting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst daarna wil voortzetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Het schriftelijkheidsvereiste van

Lees verder Aanzegverplichting

Verbod op nevenwerkzaamheden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden. Op overtreding van dit verbod stond een boete. In de arbeidsovereenkomst was vermeld dat overtreding van het verbod grond kon zijn voor ontslag op staande voet. Ondanks het verbod verrichtte de

Lees verder Verbod op nevenwerkzaamheden

Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Sinds 1 augustus kunnen werkenden en werkzoekenden in Nederland kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Een ontwikkeladvies geeft zicht op de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt. Mensen kunnen zich met een ontwikkeladvies beter voorbereiden op een

Lees verder Kosteloos volgen van ontwikkeladvies

Ontslag op staande voet vernietigd

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een dringende reden. Deze dringende reden moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de werkgever gelden als dringende redenen eigenschappen en gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat

Lees verder Ontslag op staande voet vernietigd

Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in beginsel verplicht is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beËindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke

Lees verder Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster

Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist. Wel dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer mee te delen of en onder welke voorwaarden

Lees verder Aanzegverplichting uit hoofde van arbeidsovereenkomst